Aanmelden kind

Door de grote belangstelling is er voor het lopende schooljaar én de komende schooljaren geen plek meer voor nieuwe leerlingen.

Wij hanteren een wachtlijst voor alle groepen. 

U kunt uw kind via de mail aanmelden voor de wachtlijst.
Wij nemen contact met u op zodra er een plek vrij komt en u ontvangt dan een uitnodiging voor een informatieochtend.

 


Bijna vierjarige kinderen

De meeste kinderen komen op school zodra ze vier jaar zijn geworden. Voordat uw kind werkelijk op school komt, mag hij/zij 4 dagdelen “meedraaien”. De leerkracht spreekt met u af op welke dagen uw kind kan komen kennismaken. Kinderen die tussen 1 juni en de start van het nieuwe schooljaar jarig zijn, maken kennis tijdens de zgn. “wenmiddag” waarbij zij een middag met de nieuwe groep en leerkracht bij elkaar zijn. Deze kinderen beginnen na de zomervakantie in groep 1. Zodra de groep bekend is, kunt u hier met de leerkracht een afspraak over maken. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.

Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij streven naar een maximum van 28 leerlingen per groep.
Wij houden dit in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dat kan betekenen dat uw kind op een wachtlijst komt te staan.

Nieuwe kinderen door verhuizing

Er zijn ook kinderen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de vorige school. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van  de “oude en de nieuwe school”. De inschrijving is pas definitief na goedkeuring van inschrijving door de directeur, na ontvangst van het uitschrijfformulier van de “oude school” en na ontvangst en beoordeling van het onderwijskundig rapport van die school.

Tussentijds wisselen van school

Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. De redenen hiervoor zijn als volgt:

  • Voor de leerlingen betekent verandering verlies van leertijd en verlies van vertrouwde omgeving en personen;

  • Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder noodzaak tussentijds instromen veel extra werk ;

  • Voor ouders is het van school wisselen zonder aanleiding het afgeven van een verkeerd signaal. Problemen worden niet opgelost, maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject voor een kind met moeilijkheden steeds weer opnieuw begint, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Er worden uitzonderingen gemaakt op deze regel, namelijk bij:

  • Een verhuizing;

  • Een aantoonbaar conflict of verschil van inzicht tussen de ouders en de school. Deze uitzondering geldt alleen als beide partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen;

  • Een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en/of gedragsproblemen) waarbij plaatsing in een andere setting van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule:
In bijzondere, hiervoor niet genoemde, omstandigheden kan een leerling tijdens een schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot toelating ligt bij het toelatende bestuur.