Vakanties en vrije dagen

Jaarplanning vakantie en studiedagen  

Voor het schooljaar hebben wij een jaarplanning gemaakt. Hierop staan de vakanties en vrije dagen vermeld. Ook staan er studiedagen aangegeven waarop de leerlingen vrij zijn. Het kan zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in de loop van het jaar, maar daar zult u tijdig van op de hoogte worden gebracht. 

U kunt hier de planning voor schooljaar 2019-2020 downloaden.
U kunt hier de planning voor schooljaar 2020-2021 downloaden.


Aanvraag verlof:

U kunt via Social Schools onder Mijn Kinderen een verlofaanvraag indienen u hoeft dit niet meer op papier te doen.

Er is extra informatie nodig om het verlof toe te lichten voor het aanvragen van verlof buiten de reguliere schoolvakanties. Een van onze sterren is de Flexibele openingstijden. Deze ster is voor ons de komende tijd nog niet te realiseren. Helaas hebben wij daarvoor steun van de politiek en het Rijk nodig. Wij zijn wettelijk verplicht om ons te houden aan de richtlijnen van de inspectie en de Rijksoverheid. Dit betekent concreet dat kinderen per jaar minimaal 940 uur naar school moeten om onderwijs te krijgen. Wij registreren absentie van leerlingen. De leerplicht ambtenaar monitort of kinderen (vanaf 5 jaar) 940 uur naar school gaan. U kunt verlof aanvragen voor maximaal 10 dagen per jaar. Wilt u meer dan 10 dagen verlof aanvragen dan moet dit via de leerplichtambtenaar. Omdat wij tegemoet willen komen aan ouders die buiten de regulier vakanties (die landelijk zijn vastgesteld) op vakantie willen, kunt u, in overleg met directie en leerkracht, een verzoek indienen door een verlofformulier in te vullen en bij de administratie in te leveren.  Het is van belang om met de leerkracht van uw kind te bespreken welke opdrachten uw kind kan/moet maken tijdens afwezigheid. Verzoeken van afwezigheid tijdens de Cito toetsen worden sowieso niet gehonoreerd.

Onderstaande informatie staat op de site van de Gemeente Almere:

Vrij buiten de schoolvakanties

In principe is het niet mogelijk om vrij te krijgen voor vakantie buiten de schoolvakanties om. Er wordt een uitzondering gemaakt voor ouders met bepaalde beroepen. Dit zijn bijvoorbeeld beroepen waarbij in de (zomer)vakantieperiode sprake is van piekdrukte, zoals in de agrarische sector of horeca.
Om verlof buiten de schoolvakanties om te krijgen, dient u tijdig een verzoek in te dienen bij de schooldirecteur. Tevens dient u een werkgeversverklaring te overleggen.
Er zijn een aantal wettelijke voorwaarden aan verbonden:
-          Geen verlof in de eerste 2 lesweken van het schooljaar
-          Niet langer dan tien dagen extra verlof per schooljaar
-          Maximaal één keer per schooljaar extra verlof.

Meer informatie vindt u op: https://www.almere.nl/leren/leerplicht-en-rmc/uitzonderingen-en-vrijstellingen/

Het formulier om verlof buiten reguliere vrije dagen en vakanties aan te vragen kunt u hier downloaden