Onze 5 sterren

Basis: taal, rekenen, lezen, nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs
Sterrenschool Het Universum biedt kinderen ontwikkelingsmogelijkheden op cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel gebied. We laten kinderen met veel verschillende onderwerpen, activiteiten en werkvormen kennis maken, zodat ze zich op deze vijf leergebieden breed ontwikkelen. De nadruk binnen ons onderwijs ligt echter op taal, rekenen en lezen. Deze vaardigheden zijn belangrijk om straks succesvol de overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. Onze ambitie is dan ook dat de kinderen straks uitblinken op deze drie gebieden, dat ze hier het maximale uithalen, wat er in zit. Om dit waar te maken, werken we vanaf leerjaar 4 met specialisten voor deze vakken. Specialist-leerkrachten geven zelf les aan de kinderen en coachen daarnaast ook de andere medewerkers op hun specialisme.

 Maatwerk: Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT
Kinderen verschillen van elkaar. Er zijn onder andere verschillen in tempo, leerstijl, ontwikkelingsniveau en belangstelling.Het onderwijs is op uw kind afgestemd in plaats van dat uw kind zich aan het onderwijs moet aanpassen. We maken hierbij o.a. gebruik van digitaal leren zodat het team de voortgang en ontwikkeling van kinderen goed kan volgen. De digitale leeromgeving beidt kinderen de gelegenheid om in hun eigen tempo te leren en de lesstof net zo vaak te herhalen als nodig is.
Werken met individuele leerreizen betekent niet dat kinderen afgezonderd leren. Zo krijgen ze in groepsverband instructie, luisteren zij klassikaal naar de leerkacht en is er aandacht voor samenwerken. Gedurende de dag doen kinderen kennis op, spelen en sporten met elkaar en hebben rustmomenten voor zichzelf.

Flexibel: De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur. (Onderwijs 8.30 uur tot 14.00 uur, Opvang 7.00 uur tot 19.00 uur)
De medewerkers van Het Universum en Sterrenrijk vormen met elkaar één team. Het team is met elkaar verantwoordelijk voor het leerklimaat. Dat maakt de leeromgeving voor uw kind vertrouwd en veilig. Ook voor u als ouders kan het een prettige gedachte zijn dat uw kind voor van alles op één plek terecht kan. ​

Samen: Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn
Leren is meer dan alleen kennis opdoen. We onderscheiden vijf leergebieden die alle vijf belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind: cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel. Het team formuleert doelen rond de vijf leergebieden en geeft hier vervolgens vorm en inhoud aan. We kijken vanuit één visie naar de kinderen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten zijn op de hoogte van de te volgen koers met ieder kind. Voor ieder kind worden ontwikkel- en leerlijnen afgesproken die worden vastgelegd in de individuele leerreis. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten kunnen daarop inspelen. Kinderen kunnen al vanaf hun eerste levensjaar in hun ontwikkeling worden gevolgd en begeleid. Er is zo een doorgaande leerlijn mogelijk van 0 tot 13 jaar. 

Omgeving: De binding tussen school en buurt
Het Universum is centraal gelegen in de wijk en heeft ook de ambitie een centrale plek in te nemen in de wijk. Het Universum zoekt de binding met de buurt. Het nieuwe schoolgebouw biedt een ontmoetingsplek voor bewoners, organisaties en lokale bedrijven. Om haar ambitie waar te maken stelt Het Universum faciliteiten beschikbaar voor de buurt, zoals lokalen, de keuken, de sportzalen enzovoort. We betrekken ook buurtbewoners bij ons onderwijs. Zo kunnen er workshops worden gegeven, ateliers van kunstenaars uit de buurt worden bezocht, bedrijven worden bezocht, excursies in de buurt worden georganiseerd.