Klachtenprocedure basisschool het Universum

Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen. Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep.
In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe de klacht afgehandeld wordt. 

Klachtenregeling kinderopvang Sterrenrijk
U kunt een klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van kinderopvang Sterrenrijk, of door gedragingen van de medewerkers. Het klachten regelement is bedoeld voor ouders of verzorgers van kinderen die gebruik maken van de opvang.