Onderwijsbehoefte

PBS
​Op Sterrenschool het Universum werken wij met Schoolwide PBS (SWPBS). Hiermee creëren we een veilig en positief klimaat dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Onze kernwaarden zijn: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De leerlingenraad heeft onze mascotte, Comet, ontworpen. Hierbij werken we actief samen met ouders.  SWPBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag.
Positive Behavior Support is geen kant-en-klare methode, maar een schoolbrede aanpak om positief gedrag te stimuleren. Dit doen we door gewenst gedrag te versterken en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Op die manier werken we continu aan een veilig, sociaal en positief schoolklimaat.
PBS is eigenlijk de kapstok waaraan we alle schoolregels ophangen. Afspraken en regels toetsen we aan de vraag of de regel positief gedrag bevordert. Zo ja, dan houden we de regel, zo niet, dan moeten we iets anders verzinnen. Om positief gedrag te stimuleren is het belangrijk dat iedereen weet wat de regels zijn en welk gedrag er in bepaalde situaties verwacht wordt. Centraal hierbij staat dat gewenst gedrag in alle ruimtes en situaties beloond wordt via een schoolbreed beloningssysteem. Het gedrag wordt in wekelijkse lessen aangeleerd en geoefend.

Goed gedrag kun je leren

PBS is dus een schoolbreed programma dat de eenheid van regels binnen en buiten de school bevordert. Het programma werkt het beste als directie, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel en ouders op één lijn zitten voor wat betreft het omgaan met gedrag.Om dit proces te sturen, hebben we op onze school een PBS-team, dat bestaat uit de directeur, de intern begeleider, en twee bouwcoördinatoren. Dit gedragsteam stippelt de route van het PBS-proces uit en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken uitgevoerd worden. Om tijdig te kunnen bijsturen, volgen en analyseren we het gedrag van de leerlingen. Bijsturen van gedrag gaat daardoor altijd op basis van deze concrete gegevens over individuele leerlingen of groepen.
Tijdens de eerste studiedag PBS, in maart 2018, hebben wij als team gezamenlijk nieuwe waarden voor onze school geformuleerd. En nog altijd staan we achter deze waarden, omdat ze tijdloos en positief zijn.

Voor ons betekent positief gedrag dat wij (leerlingen én leerkrachten):
respect hebben voor elkaar (aardig zijn, de ander in zijn waarde laten);
zorgen voor emotionele en lichamelijke veiligheid (niet pesten, of iemand pijn doen);
verantwoording nemen voor ons gedrag en onze bezittingen (ga netjes om met de spullen van jezelf en van een ander);
betrokken zijn (houd rekening met elkaar en help elkaar).

SOP
De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder problemen. Bij sommige kinderen gaat het echter wat langzamer of juist sneller. In beide gevallen spreken we van "zorgleerlingen". 
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben wij vastgelegd hoe we extra ondersteuning en hulp geven aan leerlingen die dit nodig hebben.  In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Gezonde school
Gezonde leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter. Het Universum werkt vanaf 2020-2021 expliciet aan de thema’s van “de gezonde school”  Dit is een werkwijze waarbij scholen werken aan gezondheid in en om school, zodat een gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt. In juni 2021 heeft de school het certificaat: "Gezonde School" ontvangen. 

Meer- en hoogbegaafd
Op Het Universum hebben we binnen de methodes diverse mogelijkheden en middelen om de ‘meerpresteerders’ uit te dagen en zelfstandig op een hoger niveau te laten werken.
Daarnaast hebben wij extra aanbod voor onze leerlingen die echt veel meer aan kunnen, de z.g.n. ‘meer begaafde’ leerlingen.

  • De Ruimtevaarders, voor kinderen uit de groepen 4-5-6-7-8.  In samenwerking met Bijzonder Jij (Praktijk voor onderwijs en jeugdhulp) en speciaal getrainde leerkrachten werken deze kinderen aan ontwerp- en onderzoeksprojecten.  Het onderwijs aan deze groep kinderen zal vakoverstijgend zijn en gericht op het leren leren.  De leerlingen kunnen de rest van de week aan de slag met hun opdracht; zelfstandig of juist in een groepje.
  • ‘Het Talentenlab’ buiten de school. (Passend Onderwijs Almere) Het is mogelijk voor een aantal leerlingen om deel te nemen aan het externe Talentenlab. Kinderen die hier aan deel kunnen nemen moeten voldoen aan de criteria van het Almeerse talentlab. Het intitiatief en het aanmelden voor het Talentenlab verloopt altijd via de interne begeleider en de leerkracht(en). 

Bewegingsonderwijs
Op het Universum neemt bewegen een belangrijke rol in het onderwijsprogramma in. Door regelmatig te bewegen bevordert niet alleen de gezondheid, maar ook de cognitieve en sociaal emotionele vaardigheden van de kinderen. 
Om hier invulling aan te geven hebben krijgen de kinderen op het Universum direct vanaf groep 1 tenminste één maal in de week bewegingsonderwijs van een gediplomeerd vakleerkracht. Voor de groepen 3 t/m 8 wordt twee maal per week bewegingsonderwijs door een vakleerkracht aangeboden. De lessen bewegingsonderwijs op het universum kenmerken zich door een gevarieerd aanbod van beweegactiviteiten en het werken in kleine werkgroepjes waardoor de beweegtijd optimaal wordt benut. 

In onze lessen bewegingsonderwijs helpen wij kinderen wegwijs te worden in een gevarieerde beweegcultuur en worden ze uitgedaagd de eigen grenzen te verkennen en verleggen en leren we ze samen te werken, elkaar te helpen en om te gaan met tegenslagen en winst en verlies.

Naschools aanbod en opvang
Samen met kinderopvangorganisatie Sterrenrijk, verzorgen wij een wisselend na-schools aanbod gericht op sport, kunst en cultuur. Hierbij staan de thema’s waaraan op school gewerkt wordt centraal. Daarnaast is er gedurende het hele schooljaar een basisaanbod van muziek, dans, yoga en sport.
De agenda voor de activiteiten wordt voortdurend geactualiseerd.