Voor ouders

Schooltijden
Het Universum is vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur geopend. De onderwijstijd is van 8.30 uur tot 14.00 uur. Indien uw kind  gebruik maakt van de voorschoolse opvang mogen de kinderen vanaf 07.00 uur naar de BSO groep. Hier worden de kinderen opgevangen en naar de klas gebracht. Maakt u geen gebruik van de voorschoolse opvang dan mogen de kinderen vanaf 08.15 tot 08.30  inlopen.

Vrije dagen en verlof
Jaarlijks plannen wij onze vakanties en studiedagen.
U kunt de data vinden in de jaarplanning in Social Schools.

 

Verlof buiten de reguliere vakanties
De leerplichtwet kent een beperkt aantal redenen, waarvoor ouders vrijstelling van het schoolbezoek voor hun kind(eren) kunnen vragen. Tijdens de citoweken  worden alle verlofaanvragen afgekeurd. De planning van de citoweken kunt u vinden in de agenda in Social Schools. Uitgebreide informatie vindt u hier.

Via Social schools kunt u een verlof aanvragen. Wanneer u verlof aanvraagt, dient u dit ruim van tevoren (minimaal 8 weken) te doen. U hoort in principe binnen twee weken of het verlof wordt toegekend. Alle regels omtrent het aanvragen van verlof kunt u nalezen op de site van de leerplicht. Hieronder een kleine samenvatting van de richtlijnen uit het Handboek Verzuim en voortijdig schoolverlaten.


Richtlijnen voor toekennen verlof
Voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden

 1. Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag.
 2. Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen.
 3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad:
  - In Nederland maximaal 2 schooldagen als er ver gereisd moet worden, anders maximaal 1 dag;
  - In het buitenland maximaal 5 schooldagen.
 4. Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant t/m de 3e graad: maximaal 10 schooldagen. 
 5. Bij overlijden van een bloed- of aanverwant:
  - In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
  - In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
  - In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
  - In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen.
 6. Bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal 1 schooldag.
 7. Voor andere naar het oordeel van de directeur van de school/instelling gewichtige omstandigheden: maximaal 10 schooldagen.

In de volgende gevallen wordt geen extra verlof gegeven:

 • Familiebezoek/hereniging in het buitenland;
 • Goedkope tickets in het laagseizoen;
 • Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
 • Vakantiespreiding;
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 • Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 • Kroonjaren;
 • Sabbatical;
 • Wereldreis/verre reis.

Gewichtige omstandigheden
Gewichtige omstandigheden zijn gezin-en familieaangelegenheden die buiten de wil en de invloed van de ouders en het kind liggen, bijvoorbeeld: huwelijk, ambts- en huwelijksjubileum, verhuizing, ernstige ziekte en overlijden van familieleden. Als het gaat om een vrijstelling van ten hoogste tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is de directeur van de school bevoegd een besluit te nemen over de aanvraag van ouders. Gaat het om meer dan tien dagen in een schooljaar (in één keer of bij elkaar opgeteld), dan is alleen de leerplichtambtenaar bevoegd tot een besluit. Bij een beslissing wegen zowel de schooldirecteur als de leerplichtambtenaar het algemeen onderwijsbelang af tegen het persoonlijk belang van de leerling en het gezin.

Verzoek extra verlof
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet vooraf, of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering, worden ingediend bij de schooldirecteur of de leerplichtambtenaar. De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door de directeur of de leerplichtambtenaar.

Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Alle aanvragen dienen, voor zover mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (AWB) kan binnen zes weken na dagtekening een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij de directeur van de school.
In het bezwaarschrift moeten ouders hun naam, adres, woonplaats en telefoonnummer vermelden en aangeven:

 • tegen welk besluit het bezwaar zich richt, door een kenmerk of omschrijving en kopie bij te voegen;
 • waarom zij het er niet mee eens zijn;
 • welk besluit er volgens hen genomen zou moeten worden.

 

​Afspraken en huisregels
We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is. Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS (Positive Behaviour Support). Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat ze goed doen. Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien.

Onze kernwaarden zijn: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.
De gedragsverwachtingen in de gang, op de trap, in de hal en op het plein zijn bekend bij de kinderen. Het werpt z’n vruchten af! Mooi om te zien dat het rustiger verloopt op deze plekken in en buiten de school! We willen u ook laten weten welke regels er gesteld worden aan de kinderen want natuurlijk blijft het heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag.

In de school hangen de regels van PBS duidelijk zichtbaar door Comet uitgebeeld. Dit zijn de gedrachts verwachtingen in die we de kinderen aanleren zo helpen we de kinderen zich de afspraken die zijn gemaakt te herinneren.

Veiligheid en klachten
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen. Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe de klacht afgehandeld wordt.