Voor ouders

Schooltijden
Het Universum is vanaf 07.00 uur tot 19.00 uur geopend. De onderwijstijd is van 8.30 uur tot 14.00 uur. Indien uw kind  gebruik maakt van de voorschoolse opvang mogen de kinderen vanaf 07.00 uur naar de BSO groep. Hier worden de kinderen opgevangen en naar de klas gebracht. Maakt u geen gebruik van de voorschoolse opvang dan mogen de kinderen vanaf 08.20 tot 08.30  inlopen.

Vrije dagen en verlof
Jaarlijks plannen wij onze vakanties en studiedagen. U kunt de data vinden in de jaarplanning in Social Schools.

In bepaalde gevallen kunt u van de schoolleiding toestemming krijgen om uw kind niet naar school te laten gaan. Bijvoorbeeld bij ziekte, religieuze feestdagen, verhuizing, bruiloft en gewichtige omstandigheden zoals overlijden van een familielid of een begrafenis.Via Social schools kunt u een verlofformulier activeren. Wanneer u verlof aanvraagt, dient u dit ruim van tevoren (minimaal 8 weken) te doen. U hoort in principe binnen twee weken of het verlof wordt toegekend.

Ook als u door uw beroep of dat van uw partner geen mogelijkheid heeft om tijdens schoolvakanties op vakantie te gaan, kunt u bij de schoolleiding toestemming vragen voor vrijstelling. In dat geval kan uw kind onder bepaalde voorwaarden maximaal 10 dagen per jaar extra vrij krijgen. Dit is echter wettelijk niet toegestaan in de eerste twee schoolweken na de zomervakantie.
Alle regels omtrent het aanvragen van verlof kunt u nalezen op de site van de leerplicht. Meer informatie vindt u hier.

​Afspraken en huisregels
We willen een plek zijn waar veiligheid, vertrouwen en openheid aanwezig is. Dit doen we o.a. door het inzetten van PBS (Positive Behaviour Support). Dit is een schoolbrede aanpak voor gedragsverbeteringen binnen het onderwijs.Wij willen niet de nadruk leggen op wat fout gaat, maar op wat ze goed doen. Door het aanleren van gedragsregels laat PBS kinderen op een duidelijke manier weten welk gedrag er van hen wordt verwacht.
Onderzoek heeft uitgewezen dat door het toepassen van PBS leerlingen zich veiliger voelen, zich sociaal vaardiger gedragen en betere leerprestaties laten zien.

Onze kernwaarden zijn: respect, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Deze waarden vormen de uitgangspunten van onze gedragslessen.
De gedragsverwachtingen in de gang, op de trap, in de hal en op het plein zijn bekend bij de kinderen. Het werpt z’n vruchten af! Mooi om te zien dat het rustiger verloopt op deze plekken in en buiten de school! We willen u ook laten weten welke regels er gesteld worden aan de kinderen want natuurlijk blijft het heel belangrijk dat we, als school en ouders, partner zijn in het begeleiden van goed gedrag.

In de school hangen de regels van PBS duidelijk zichtbaar door Comet uitgebeeld. Dit zijn de gedrachts verwachtingen in die we de kinderen aanleren zo helpen we de kinderen zich de afspraken die zijn gemaakt te herinneren.

Veiligheid en klachten
Heeft u een klacht over de manier waarop onderwijs wordt gegeven of bent u niet tevreden over andere zaken? Dat kan gebeuren. Heel vervelend, maar vaak biedt een één-op-één-gesprek met de betrokken medewerker (meestal de leerkracht) uitkomst. Als dit niet zo is, adviseren wij u om met de directie van de school een afspraak te maken voor een gesprek. Meestal wordt de betrokken medewerker gevraagd aan dit overleg deel te nemen. Is het probleem niet verholpen na deze gesprekken? Dan kunt u een officiële klacht indienen bij het College van Bestuur van de Almeerse Scholen Groep. In het protocol ‘Klachtenregeling’ staat exact omschreven wat de taken van het bestuur en de klachtencommissie zijn, wat de werkwijze is, hoe u de klacht kunt indienen en hoe de klacht afgehandeld wordt.