Ons aanname- en toelatingsbeleid

Net als alle scholen heeft Het Universum te maken met de landelijke regels voor aanname en verwijzing van leerlingen.

Aannamebeleid

Wij richten ons op leerlingen die woonachtig zijn in ons voedingsgebied Almere Hout (Oosterwold, Vogelhorst, Nobelhorst, Almere Hout) of daar aantoonbaar op termijn komen te wonen. Binnen de scholen in Almere Hout geldt de bindende afspraak dat wij aanmeldingen niet kunnen honoreren als kinderen buiten ons voedingsgebied Almere Hout wonen. Dit is vastgelegd in ons Wijkondersteuningsprofiel (WOP) en ondertekend door de verschillende schoolbesturen binnen Almere. Het WOP voor Almere Hout is voor ouders beschikbaar via ‘downloads’.

Daarnaast is vanaf schooljaar 2012-2013 binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar.

Op dit moment zijn er nog enkele plekken beschikbaar voor komend schooljaar voor leerlingen in de groepen 2, 3, 4 en 7. (bijgewerkt op 9-4-24)

U kunt uw kind aanmelden via dit aanmeldformulier. Na het ontvangen van het aanmeldformulier neemt een intern begeleider contact met u om de overstapprocedure (zie onder op deze pagina) te starten. Het uitgangspunt hierbij is te bepalen of Het Universum een passende plek kan bieden.

Voor de overige groepen moeten wij nog een belangstellingslijst hanteren.

 

Procedure vierjarigen

Als uw kind is aangenomen op Het Universum mag hij of zij naar school na de 4e verjaardag. Ongeveer een maand voor de verjaardag neemt de groepsleerkacht contact met u op voor een kennismaking en het plannen van de wendagen. Voordat uw kind werkelijk op school komt, mag uw peuter 4 dagdelen komen wennen in de klas. De nieuwe leerling wordt aan een leerling van de groep voorgesteld, die hem/haar wegwijs maakt in de school.
Kinderen die na 15 mei 4 jaar worden starten in het daaropvolgende schooljaar, dus direct na de zomervakantie. De periode van starten tot aan de vakantie is te kort om een leuke startperiode te hebben. 

Tegen het einde van het schooljaar delen wij met alle ouders de indeling voor het nieuwe schooljaar. Alle groepen zullen in de loop van het jaar groeien. Wij streven naar een maximum van 28 leerlingen per groep.
Wij houden dit in de gaten en zullen binnen onze mogelijkheden maatregelen nemen om te voorkomen dat door de groepsgrootte een onwerkbare situatie ontstaat. Dat kan betekenen dat uw kind op een wachtlijst komt te staan.

Overstapprocedure van andere school 

Er zijn ook kinderen die door verhuizing ergens halverwege de basisschool instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de huidige school. De school onderzoekt of er een ondersteuningsvraag is om in kaart te brengen wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind is. Ouders moeten hiervoor toestemming geven. Als zij dit niet doen is plaatsing niet mogelijk. Het schoolondersteuningsprofiel ondersteunt in de eerste plaats het antwoord op de vraag of een school kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling. Op basis van het profiel wordt in algemeenheid duidelijk wat de school wel of niet voor een kind kan betekenen. Kijk voor meer informatie naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP).

De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of de directeuren van  de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief na goedkeuring van inschrijving door de directeur, na ontvangst van het uitschrijfformulier van de “oude school” en na ontvangst en beoordeling van het onderwijskundig rapport van die school. Hiervoor staat een termijn van 6 weken die met 4 weken verlengd mag worden. 

Tussentijds wisselen van school

Vanaf schooljaar 2012-2013 is er binnen de verschillende besturen in Almere afgesproken dat scholen alleen nieuwe leerlingen mogen accepteren aan het begin van een schooljaar. De redenen hiervoor zijn als volgt:

  • Voor de leerlingen betekent verandering verlies van leertijd en verlies van vertrouwde omgeving en personen;
  • Voor de schoolorganisatie betekent het opnemen van leerlingen die zonder noodzaak tussentijds instromen veel extra werk ;
  • Voor ouders is het van school wisselen zonder aanleiding het afgeven van een verkeerd signaal. Problemen worden niet opgelost, maar vermeden. Dit kan ook betekenen dat een traject voor een kind met moeilijkheden steeds weer opnieuw begint, waardoor kostbare tijd verloren gaat.

Er worden uitzonderingen gemaakt op deze regel, namelijk bij:

  • Een verhuizing;
  • Een aantoonbaar conflict of verschil van inzicht tussen de ouders en de school. Deze uitzondering geldt alleen als beide partijen een aantoonbare inspanning hebben geleverd om hun problemen op te lossen;
  • Een probleem bij het kind (bijvoorbeeld specifieke leer- en/of gedragsproblemen) waarbij plaatsing in een andere setting van belang is voor de ontwikkeling van het kind.

Daarnaast geldt de volgende hardheidsclausule:
In bijzondere, hiervoor niet genoemde, omstandigheden kan een leerling tijdens een schooljaar worden toegelaten na overleg tussen de schoolbesturen. De beslissing tot toelating ligt bij het toelatende bestuur.