iPad

Leerlingen hebben individueel beschikking over een iPad. In de praktijk betekent het dat de leerling instructies krijgt van leerkrachten in verschillende instructiemomenten/ workshops. Deze instructies volgt de leerling op zijn/haar eigen niveau. Tijdens de coachgesprekken wordt er samen met het kind, de ouders en leerkracht besproken aan welke doelen het kind de komende periode gaat werken, welke instructies het kind nodig heeft en worden de resultaten geëvalueerd. De instructies/workshops zijn op vastgestelde momenten. Leerlingen gebruiken de iPad met verschillende onderwijskundige apps om zelfstandig lesstof te oefenen en te verwerken. Buiten schooltijd (virtueel) kunnen leerlingen met behulp van de iPad altijd verder werken als dat nodig is of als zij dat graag willen. Ook hebben wij nog bibliotheek/lees boeken en projectboeken van de methode Alles in één, op school.

Ieder kind werkt op zijn/haar eigen iPad. De iPad blijft in beheer van de school. Het Universum heeft in het kader van het volgen van onderwijs op het Universum, besloten om aan de ouders van leerlingen een iPad in huurkoop aan te bieden. Dit betekent dat er alleen door school educatieve software of apps op kunnen worden geïnstalleerd. De iPad kan pas mee naar huis genomen worden als er een overeenkomst is ondertekend door de ouders en de school. 

De betaling van het termijnbedrag van €9,50 dient maandelijks te geschieden op de eerste dag van de maand op het rekeningnummer NL29 INGB 0007041213 t.n.v. het Universum, onder vermelding van de volledige  naam van uw kind en vermelding van iPad. Wij raden aan dit via een maandelijkse ‘periodieke overboeking’ te doen.

Schade en verlies:

 • Schade door verlies, diefstal of beschadiging van de iPad, komt voor rekening van de ouder, behoudens schade welke terug te voeren is op garantiebepalingen van de fabrikant.
 • Indien de iPad als gevolgd van een calamiteit verloren is gegaan, is de ouder gehouden Het Universum daarvan binnen een week in kennis te stellen
 • In geval van diefstal of verlies is de ouder verplicht daarvan aangifte te doen bij de politie. Het Universum zorgt voor vervangende apparatuur en programmatuur en zal de kosten daarvan bij de ouder in rekening brengen. Vervangende apparatuur kan kenmerken van eerder gebruik vertonen.
 • Bij eventuele schade aan anderen toegebracht kan Het Universum niet aansprakelijk gesteld worden. Ouders dienen dit onderling op te lossen (evt. door WA verzekering).

Voor reparatie adviseren wij Probello voor o.a. goede scherm reparatie. Helaas kunnen wij een vervangende (refurbished) nieuwe iPad niet in onze schoolomgeving activeren dus raden wij u aan als vervanging van de hele iPad noodzakelijk is eerst contact op te nemen met onze ICT medewerker.

 


 

Door ondertekening van deze overeenkomst verplicht de ouder/verzorger zich tot het volgende:

 • Algemeen Het Universum draagt aan de koper persoonlijk in huurkoop over een iPad 6th generation van het merk Apple met een nieuwwaarde/vervangingswaarde van €425,00 incl. BTW, met serienummer SERIENUMMER
 • De ouder verklaart door ondertekening van de overeenkomst de iPad in goede staat van onderhoud en voorzien van de nodige licenties van het Universum in ontvangst te hebben genomen.
 • De ouder is verplicht als een goed beheerder te zorgen voor de iPad en er daarmee ook voor te zorgen dat zijn/haar kind dat doet.
 • Het is aan de ouder verboden om de iPad, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan een ander in gebruik af te (laten) staan of aan een ander te verhuren; de iPad 6th generation zal in gebruik zijn van zijn/haar kind als bedoeld in deze overeenkomst.
 • De ouder is verplicht er zorg voor te dragen dat de iPad in bijgeleverde beschermhoes/cover wordt gebruikt.
 • De ouder dient zelf een hoofdtelefoon aan te schaffen teneinde de applicaties optimaal te kunnen gebruiken.
 • De ouder dient een goede tas aan te schaffen om de iPad te vervoeren van school naar huis.
 • De ouder dient er voor te zorgen dat de iPad 6th generation iedere dag voldoende opgeladen met diens kind mee naar school komt.
 • Het is aan de ouder/verzorger verboden om de iPad, hetzij om niet, hetzij tegen een vergoeding, aan een ander in gebruik af te (laten) staan of aan een ander te verhuren; de iPad zal in gebruik van zijn/haar kind als bedoeld in deze overeenkomst. 
 • De iPad blijft eigendom van de school. Mits de iPad volledig is financiert door ouders/verzorgers, de iPad 5th generation is dan alleen in het beheer van Sterrenschool het Universum. 
 • De ouder/verzorger is verplicht er zorg voor te dragen dat de IPad in bijgeleverde beschermhoes/cover wordt gebruikt.